Petma Restaurant Travel House Kaunda Street

Casual Dining
African
Travel House,Kaunda Street, CBD, Nairobi