Aksum Bar ( Serena Hotel)

Bar or Pub
International
CBD, Nairobi